Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Artikel: "Lavt indhold af kvælstof i drænvand det seneste år."

Artikel i LandbrugsAvisen den 27. juli 2012.

Artikel: "Rapport dokumenterer lavt kvælstofindhold i drænvand."

Artikel i Effektivt Landbrug den 4. august 2012.

Forbedring af næringsstofudnyttelsen i planteproduktionen

Formålet med projektet er at forbedre dyrkningsprocesserne, der danner grundlag for en optimal udnyttelse af næringsstofferne, og som samtidig reducerer næringsstoftabet, så reduktionsmålene for udledning af kvælstof i aftalen om Grøn Vækst understøttes. Dette skal endvidere danne basis for at sikre en økonomisk bæredygtig planteproduktion på såvel konventionelle som økologiske landbrug.   

I projektet er et af fokusområderne at forbedre dyrkningsprocesserne for, hvordan optagelsen af kvælstof kan øges i efterårsperioden bl.a. ved tidlig såning af vintersæd eller dyrkning af efter- eller mellemafgrøder. I markforsøg afprøves dyrkningsprocesser for, hvordan mellemafgrøder indpasses optimalt med hensyn til artsvalg, etableringstidspunkt og –metode. Effekten af meget tidlig såning af vintersæd undersøges såvel i relation til næringsstofudvaskningen som overvintring af afgrøden. 
For kvæggylle afprøves det, hvordan tabet af kvælstof ved ammoniakfordampning reduceres ved hhv. nedfældning, forsuring eller separering af gyllen. Endvidere belyses det, i hvilket omfang græsmarkerne skades af nedfældning.
I vinterraps belyses det, hvordan tilførsel af kvælstof i husdyr- eller handelsgødning om efteråret påvirker udbyttet og kvælstofbehovet om foråret.
Ved måling af kvælstofindhold i drænvand på lerjord og N-min-indhold i jorden om efteråret belyses sam-menhængen mellem landbrugspraksis, de naturgivne forhold (jordtype, dræningsintensitet, nedbør mv.) og tabet af næringsstoffer fra arealet. Resultaterne af målingerne vil blive sammenholdt med resultaterne af landmandsudtagne drænvandsprøver. 

Forbedring af næringsstofudnyttelsen i planteproduktionen

Oversigt over forsøg i projektet: Forbedring af næringsstofudnyttelsen i planteproduktionen

Resultater af registrering af sommervandføring og juniprøvetagning i dræn

I juni 2012 var der vandføring i 55 pct. af 200 undersøgte dræn i drænvandsundersøgelsen. Koncentrationen af total-kvælstof var i juni 10 pct. under gennemsnittet for de samme dræn i vinterhalvåret 2011/12.

Hvad koster de underoptimale kvælstofnormer dansk landbrug

En ny analyse af omkostningerne ved undergødskning viser, at tabet ved det nuværende prisniveau er 1,6-1,8 milliarder kr. årligt. Det er en opskrivning af det tab på 700 mill. kr. årligt, der blev beregnet i 2004.

Resultater af analyser af drænvandet 2011-2012

Drænvandsanalyser fra 232 prøvesteder viser en stor variation i indholdet af både kvælstof og fosfor. En del analyser viser et lavt indhold af kvælstof, der ikke kan forklares ud fra dyrkningspraksis.

Resultater af forsøg med husdyrgødning - specielt forsuring

Der opnås en starteffekt på afgrøden, når gyllen forsures. Jo senere gyllen udbringes, jo større tørstofindhold og pH, des bedre effekt. De nuværende afgrødepriser giver ofte økonomi i forsuring.

Resultater af forsøg med handelsgødning samt mellem- og efterafgrøder

Der er gennemført forsøgsserier med kvælstof til forskellige afgrøder, mikronæringsstoffer og forsøg med tidlig såning af vintersæd, efterafgrøder og mellemafgrøder.

Oversigten 2012 - Efter- og mellemafgrøder

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Gødskning

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Majs

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Præsentation: Resultater af forsøg med husdyrgødning - specielt forsuring

Indlæg på Plantekongres 2013.

Præsentation: Resultater af forsøg med handelsgødning samt mellem- og efterafgrøder

Indlæg på Plantekongres 2013.

Præsentation: Resultater af analyser af drænvang 2011-2012

Indlæg på Plantekongres 2013.

Håndtering af gylleprøver

Få svaret på hvordan de skal udtages og opbevares, hvilke analyser man skal vælge, hvad koster det, og hvor kan man få prøverne analyseret.

Danske ukrudtsforsøg i pil

Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil i 2011 og 2012 viser, at der er brug for renholdelse igennem en længere periode for at øge pilens udbytte. En enkelt glyphosatsprøjtning ved pilens knopbrydning har i forsøgene kun givet et begrænset merudbytte.

Gylleudbringning nu – er jorden frossen?

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen må der ikke udbringes gylle på frossen jord. Mange steder er pløjelaget helt optøet. Test inden udbringning!

Resultater af 2. udtagning af drænvandsprøver

I monitering af næringsstofkoncentrationer i drænvand viser resultatet af 2. prøveudtagning i januar fortsat et meget lavt indhold af kvælstof. Koncentrationen er fra november til januar steget fra 5,0 til 6,2 mg nitratkvælstof pr. liter.

Kvælstofindhold i drænvand – centrale begreber

Koncentrationen af kvælstof i dræn er meget afhængig af arealtype og sammensætningen af drænvandet. Her forklares begreber i relation til drænvandsundersøgelser og målte koncentrationer af kvælstof.

Måling af næringsstoffer i drænvand med Sorbisense

Sorbisense er en metode til måling af gennemsnitlige stofkoncentrationer i vand. Videncentret for Landbrug har afprøvet metoden til måling af koncentrationen af nitrat i fire dræn i 2012.

Resultater af drænvandsundersøgelsen 2011/12

Drænprøver fra 232 prøvesteder viser en meget stor variation mellem drænene. Det gennemsnitlige niveau har været lavt, hvilket kan hænge sammen med specielle nedbørsforhold i 2011. Videncentret har samlet resultaterne i en rapport.

Tolkning af målt kvælstofkoncentration i drænvand

Den første af tre prøvetagninger i drænvandsundersøgelsen 2012/13 viser lidt højere koncentrationer af kvælstof end sidste års målinger. Denne korte beskrivelse kan hjælpe til at sætte de målte koncentrationer ind i en sammenhæng.

Afsluttende rapport