Gylleudbringning nu – er jorden frossen?

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen må der ikke udbringes gylle på frossen jord. Mange steder er pløjelaget helt optøet. Test inden udbringning!

Reglerne for udbringning af husdyr- og handelsgødning er skærpet. Men det er tilladt at køre på jord, der er frossen som følge af nattefrost, hvis den er optøet til 15 cm’s dybde og tør op i overfladen i løbet af dagen. Hvorvidt jorden er optøet eller ej til 15 cm’s dybde kan let kontrolleres ved at stikke eller grave i jorden. 

Ifølge Vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen er det defineret, at:

”Jorden er frossen, når det pga. frost i jorden ikke er muligt at nedbringe husdyrgødningen på bar jord. På bevokset jord er jorden frossen, indtil jorden er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

Jorden er snedækket, når mere end 90 pct. af en mark er dækket af sne, men ikke kun med et drys af sne eller blot med rim på jorden. Snedybden skal være mere end en ½ cm.”
 

For at sikre sig, at pløjelaget er optøet, bør marken testes inden udbringning, med et jordspyd eller en greb. Tag evt. et billede til dokumentation. Den 1. marts er forskellige marker testet i det østjyske kl. 8 om morgenen, og som nedenstående billeder viser – er jorden optøet væsentligt under pløjelagets dybde i både vinterraps, stub og på nordøstvendt græsmark. Kun de øverste 1-4 cm var frossen og gav spyddet modstand. Med den seneste tids vejrudsigt, som har haft nattefrost og varmegrader i dagtimerne, har pløjelaget givetvis været optøet rigtig mange steder. Der er dog lokale forskelle på den seneste tids snedække og frostgrader, så det anbefales at tjekke inden udbringning.

Vent med udbringning på arealer hvor der kan opstå risiko for afstrømning, hvis det viser sig, at vi har mere vintervejr til gode.

På lerjord og bakkede jorder, er det optimalt at køre på jord, som ikke er vandmættet, da forårsnedbør kan gøre det umuligt at færdes med gylleudstyr i marken. Ved at køre på nattefrost minimeres strukturskaderne fra det tunge udbringningsudstyr, og næringsstofferne er tilgængelige, når væksten for alvor starter. Ved udbringning ved lave temperaturer og i vindstille vejr minimeres endvidere risikoen for tab af kvælstof ved ammoniakfordampning.

Det optimale tidspunkt for udbringning er fra afgrødernes vækststart, hvorved vinterraps og fodergræsmarker er foretrukne afgrøder at starte med. I vintersæden er der ligeværdig udnyttelse af gyllen, uanset om det udbringes først i marts eller midt i april.

 
Billede 1. Jordspyd i 45-50 cm’s dybde i vinterraps. (AVV 01 03 2013).

Billede 2. Jordspyd i 40 cm’s dybde i stub. (AVV 01 03 2013).  
 
Billede 3. Jordspyd i overfladen af græsmarken for at vise længden. (AVV 01 03 2013).

Billede 4. Jordspyd i 30 cm’s dybde i nordøstvendt græsmark. (AVV 01 03 2013).

 

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.