Projektansvarlig

Demonstration af ny viden til økologisk jordbrug

Nyeste viden, nationalt og internationalt, indenfor særligt udvalgte fokusområder demonstreres for at understøtte en målrettet, troværdig og bæredygtig udvikling af økologisk jordbrug i Danmark. Fokus vil være på vækst og indtjening på bedrifterne, udvikling af rådgivningen til de økologiske producenter samt på at understøtte Økologivisionen. Viden og demonstrationer formidles i de elektroniske -/trykte landbrugsmedier, ved deltagelse på kongresser, udstillinger og møder for større eller mindre grupper af landmænd.

Ny og aktuel viden om økologisk landbrug, som tilpasses inden for de rammevilkår, der gælder for økologisk jordbrug, vil på en let tilgængelig måde blive demonstreret for både landmænd og konsulenter i projektet. Demonstrationerne vil være målrettede og produceret i samarbejde med de konsulenter, der i særlig grad arbejder med rådgivning til økologiske landmænd - for derved at sikre, at samspil/synergi mellem rådgivere indenfor andre fagområder udnyttes optimalt på de oftest komplekse økologiske bedrifter. Metoder til demonstration, rådgivning og formidling udvikles ligeledes i samarbejde med den lokale økologirådgivning

Ansøgning og udbetaling af OM-tilskud til økologi

Bedrifter, der overvejer at lægge om til økologi indtil den 1. september 2012, skal søge tilsagn om tilskud til omlægning (OM) senest den 8. maj 2012.

Nedfældning af gylle på økologiske bedrifter

Økologer er undtaget fra kravet om nedfældning af gylle fra den 1. februar til den 1. maj i årene 2011-15.

Præcisering af foderets økologiske status ved samtidig omlægning

Afgrøderne skal være høstet på bedriftens arealer, hvis de skal bruges med den særlige økologiske status, der gælder inden for de 24 måneder den samtidige omlægning tager.

EU Regler – Økologisk svineproduktion

Målsætningen i økologisk produktion er bæredygtighed indenfor både miljø og dyrevelfærd.

140 ansøgninger om investeringsstøtte til økologiske jordbrug i første runde

NaturErhvervstyrelsen oplyser, at der har været stor interesse for investeringsordningen i nye teknologier til økologiske jordbrugsbedrifter. Puljen er på 24 mio. kr., og der blev søgt for ca. 63 mio. kr.

Indstilling om udfasning af konventionel husdyrgødning og halm i økologisk jordbrug

Den faglige arbejdsgruppe om udfasning indstiller til formandskaberne, at målsætningen om udfasning fastholdes, men at starten udskydes til 2017 og slutdatoen står åben.

Kontrolkampagne i økologiske malkekvægsbesætninger

Det veterinære rejsehold orienterer om, at der i de kommende måneder gennemføres en tematisk kontrolkampagne om behandling og opstaldning af syge og tilskadekomne dyr.

Gødningsregler for økologer

De tilladte gødningsmængder på økologiske bedrifter er reguleret af mange forskellige regelsæt. Denne artikel samler reglerne for gødning fra økologi, harmoni, tilskud og brancheaftaler.

Tilladt at bruge og opbevare salicylsyre ved klovproblemer i økologiske besætninger

Salicylsyre er til vurdering som klovplejemiddel under Biociddirektivet og kan benyttes under de forskrifter, som gælder for andre klovdesinfektionsmidler

Ukrudtsharvning i vårsæd på økologiske brug

Det er ikke altid nødvendigt at lave ukrudtsbekæmpelse i vårsæd. Veletableret vårsæd med god forsyning af næringsstoffer giver ikke merudbytter for ukrudtsbekæmpelse. Læs i det følgende hvordan ukrudtsbekæmpelsen kan foretages.

Økologiske naturarealer i Fællesskemaet 2012

Naturarealer, der bliver afgræsset med økologiske husdyr, skal anmeldes enten med afgrødekoden 276 eller 905 afhængig af, om arealerne er omfattet af et økologitilsagn eller ej.

Amerikansk toaster afprøves hos økologisk mælkeproducent

En amerikansk toaster skal hjælpe økologerne med at øge selvforsyningen af protein. Ved at varmebehandle danskdyrkede hestebønner og lupiner kan proteinkvaliteten forbedres. Udstyret bliver i øjeblikket testet hos en økologisk mælkeproducent.

Brug gødningen så den får størst værdi

Økologisk vinter- og vårsæd kvitterer med 20 kg kerne pr. kg ammonium kvælstof for de første 50 kg ammonium kvælstof der tildeles. Ved mængder derover er det i vintersæden, der er den største respons.

Mangansulfat og mangancarbonat må bruges i økologisk jordbrug

Mikronæringsstoffer må bruges i økologiske afgrøder, hvis behovet kan dokumenteres.

Regler for økologisk planteavl

Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler indenfor økologisk planteavl.

Ny procedure for at søge om dispensation til nedsat omlægningstid til økologi

Ansøgningen skal sendes mindst 21 dage før man skal bruge arealet. Dog forkortes fristen til 7 dage frem til den 8. juni 2012.

Ekstrarunde for ansøgning om OM-tilskud for etablerede økologer

Etablerede økologer kan søge tilsagn om omlægningstilskud (OM) og miljøbetinget tilskud (MB-juletræer) til nye arealer, som tilgår den økologiske bedrift, i perioden fra den 9. maj til og med den 1. september 2012.

Aftale om udfasning af ikke-økologisk husdyrgødning er ændret

Målsætningen om, at de økologiske bedrifter skal kunne klare sig uden ikke-økologisk husdyrgødning fra 2022 fastholdes, men de tidligere årlige nedskrivninger bortfalder i den nye plan.

Økologer skal have sprøjtecertifikat

Hvis økologer bruger de bekæmpelsesmidler, som er tilladt i økologisk produktion, skal man have sprøjtebevis/sprøjtecertifikat efter de generelle regler.

De – næsten – usynlige skadevoldere

Brug tiden indtil høst på at indrette gode rensnings- tørrings- og lagerfaciliteter, som bl.a. kan imødegå dannelse af ochratoksin

Styring af kotrafikken under afgræsning i økologiske besætninger med malkerobotter

Målet for den økologiske mælkeproducent med malkerobotter vil ofte være et højt ydelsesniveau og samtidig opnå tilstrækkeligt græsoptag i forhold til økologikravene.

Økologiske kalve skal altid have adgang til frisk og rent drikkevand

Alle økologiske dyr skal til enhver tid have adgang til frisk og rent drikkevand. Det vil sige, at også kalve fra fødslen skal have adgang til drikkevand.

Lempede regler for frihandelsprodukter til udvortes brug til økologiske husdyr

En ny fortolkning af EU-reglerne for økologisk produktion giver mulighed for at bruge produkter, som ikke er registrerede veterinære lægemidler, til udvortes behandling af fx ringorm og lus eller til at afskrække fluer.

Økologer må bruge kønssorteret sæd

I seneste opdatering af vejledningsteksten til økologisk jordbrugsproduktion fremgår det nu, at økologerne må anvende kønssorteret sæd.

Opdatering af regler for medicinhåndtering i økologiske kvægbesætninger

Der er enkelte væsentlige præciseringer vedrørende medicinbehandling og håndtering i kvægbesætninger i den netop udsendte ’Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion’ gældende fra juli 2012.

Nye regler og fortolkninger for økologisk jordbrug

NaturErhvervstyrelsen har opdateret vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. I meddelelsen er der en oversigt over de væsentligste præciseringer og ændringer i vejledningen.

Nye regler og fortolkninger for økologisk svineproduktion

NaturErhvervstyrelsen har opdateret vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Nedenfor ses en oversigt over de væsentlige præciseringer og ændringerne i vejledningen, der vedrører svineproduktion.

Høringsbreve i Tast selv-service

Brevene ligger nu også elektronisk. Det gælder dog ikke breve om betalingsrettigheder, miljø- og økologitilsagn, økologisk produktion og breve om prioritering mellem ansøgninger om 1-årig særlig miljøstøtte under artikel 68.

Indberet marker med miljø- og økologitilsagn senest den 1. august 2012 og undgå tilbagebetaling af støtte

200 landmænd har glemt at indberette tilsagnsmarker med miljø- eller økologiordninger i fællesskemaet 2012 og risikerer nu tilbagebetalingskrav i de 5-, 10- og 20-årige tilsagn.

Brug af ensilerings- og konserveringsmidler til øko-foder

Økologer må blandt andet bruge myresyre, eddikesyre, mælkesyre eller propionsyre, hvis der er brug for konserveringsmiddel til øko-foderet.

Ændrede regler for brug af ensileringsmidler

Myresyre, propionsyre, eddikesyre og mælkesyre er ikke længere registrerede som ensileringsmidler, og kan derfor kun bruges til konservering af foder, herunder også til crimpning og ensilering.

Prioritering i artikel 68 ordninger

Modellerne for prioritering mellem ansøgninger til de forskellige ordninger er beskrevet i vejledning om særlig miljøstøtte under artikel 68.

Økologisk såsæd for fremtiden

Inger Bertelsen fra Videncentret for Landbrug fortalte på økologirådgivermøde om centrets projekter, som skal sikre økologisk sorter til danske økolandmænd.

Bælgsæd i grise og høns: Tre teknikker afprøves

De rette processer til behandling af bælgsæd skal sikre øget andel af bælgsæd i foderet i fremtiden til de enmavede dyr med bedre udnyttelse af protein og stivelse.

Regler for økologisk kvæghold

Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk kvæghold.

Regler for økologisk svinehold

Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk svinehold.

Regler for tilskud til økologisk landbrug

Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for tilskud til økologisk landbrug

Regler for økologisk fjerkræhold

Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk fjerkræhold.

Regler for økologisk planteavl

Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl.

Sådan bliver efterafgrøder til en gevinst

Gode og veletablerede efterafgrøder opsamler og fastholder kvælstoffet til næste forår, yder rodukrudtet stærk konkurrence og er samtidig en god forfrugt til den kommende vårsæd.

Tysk økologi vokser

Tysk økologi-rådgiver oplever en voksende produktion og afsætning af økologi i sin hjemstat Hessen.

Faste drænede gulve i øko-kvæg stalde

Drænede gulve indgår ikke i andelen af fast gulv efter de økologiske regler, men skal indgå i beregningerne på samme måde som et spaltegulv.

Brug af foderafgrøder fra første omlægningsår på økologiske bedrifter

Kløvergræs, lucerne og proteinafgrøder fra tilkøbte/forpagtede marker i første omlægningsår, kan bruges med op til 20 procent af foderrationen til økologiske husdyr på egen bedrift.

Ny mulighed for at søge om støtte til pleje af græs for 2012

Landmænd, der i første omgang fik afslag på deres ansøgning til ordningen Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer, kan nu søge igen.

Invitation til Økologikonference

Økologikonference på Kalø Økologiske Landbrugsskole den 2. oktober 2012

Billeder fra Økologikonference

den 2. oktober 2012 på Kalø Landbrugsskole

Præsentation - Økologikonference

Præsentation af Tove Serup vedr. Økologisk svineproduktion Økologikonfernece, Kalø, den 2. oktober 2012

Præsentation til økologikonference

Præsentation af Kirstine F. Jørgensen óm Økologisk Malkekvægproduktion Økologikonference, Kalø, den 2. oktober 2012

PP Præsentaion Økologikonference

Præsentaion af Margrethe Askegaard - Økologisk planteproduktion ved Økologikonference, Kalø, den 2. oktober 2012

Støttesatsen til ekstensivt landbrug bliver 820 kr. pr. ha i 2012

Euro kursen for udbetaling af landbrugsstøtte er fastsat til 7,4555 kr. for ansøgningsåret 2012.

Økologisk Malkekvægproduktion - økonomisk resultat

Præsentation til årsmøde i Økologisektionen den 10. oktober 2012

Erfatinger med optimering af økologiske rationer

Notat fra NorFor Workshop den 25. september 2012

Økologer kan fortsætte med kvæg i bindestalde

NaturErhvervstyrelsen åbner en ny mulighed for at søge tilladelse til at have økologisk kvæg i bindestald på ”små bedrifter”.

Masser af faglig og praktisk viden om økologisk svineproduktion

Faktaark

Faktaark om økologisk månedsnyt

Forenklet arbejdsgang ved producentskifter af LDP-tilsagn

Producentskifter i de 5-årige ordninger OM, MB, Pleje af græs og naturarealer m.v. behøver ikke længere følge alle led i overdragelsen af betalingsrettigheder.

Biogrow kan fremover ikke bruges af økologiske mælkeproducenter

Mejeriudvalget i Landbrug & Fødevarer har besluttet, at det fremover ikke er tilladt at bruge gødningsmidlet Biogrow for økologiske mælkeproducenter i Danmark.

Fælles udfordringer for økologisk kvægbrug i hele verden

Høj husdyrsundhed, dyrevelfærd og naturlighed er et helt centrale mål for den økologiske produktion hele kloden rundt, og en af de vigtigste årsager til at forbrugerne vælger at købe økologiske produkter.

Høst økoviden på Agromek

Annonce 185x 132 mm til Økologisk Nyhedsbrev, november 2012

Temamøde om foderproduktion på økologiske kvægbrug

Annonce til Økologisk Nyhedsbrev den 5. november 2012

Foderproduktion på økologiske kvægbrug

Annonce til Økologi & Erhverv, november 2012

Gode drivveje

Faktaark om Gode drivveje - forudsætninger for sundhed og afgræsning på økologiske kvægbedrifter

Frostfrit drikkevand

Faktaark om frostfrit drikkevand på økologiske bedrifter

Strøelse til økologisk kvæg

Alle dyregrupper på kvægbedriften skal have adgang til en bekvem, ren og tør liggeplads. NaturErhvervstyrelsen kontrollerer strøelsesmængden i alle staldtyper og dermed også trykskader, hårafslid og renhed hos dyrene.

Udvikling i de økologiske kornpriser i Tyskland – Efterår 2012

Der har i oktober været ro på det tyske kornmarked, og efter en travl september begynder der at være overblik over hvilke mængder og kvaliteter, der er høstet. Priserne på både foderkorn og konsumkorn har generelt holdt et højt niveau.

Regneark for svin på friland

Nyt regneark, som benyttes til beregning af dyreenheder og foldstørrelser for svin på friland

Areal og foldstørrelse til svin på friland

I denne artikel, kan du læse om arealbehov til grise, der holdes på friland samt anvende et regneark til beregning af arealkrav og foldstørrelse.

Regneark for svin på friland

Bliv klogere på økologi på landbrugsfaglige kongresser i 2013

Faktaart til brug på Agromek 2012

Investeringsstøtte til nye teknologier på økologiske bedrifter

Ansøgningsfrist i den anden ansøgningsperiode er den 31. januar 2013. Ordningen er ændret på enkelte punkter i forhold til den første ansøgningsrunde.

Investeringsstøtte til nye teknologier på økologiske bedrifter

Ansøgningsfrist i den anden ansøgningsperiode er den 31. januar 2013. Ordningen er ændret på enkelte punkter i forhold til den første ansøgningsrunde.

Synlig økologirådgivning på Agromek 2012

Økologi-delen af standen hos Videncentret for Landbrug bød på gratis rundvisninger med fokus på ukrudtsbekæmpelse og rådgivningsservice.

Bliv opdateret på økologien

PowerPoint præsentation fra Agromek, Speakers Corner, den 30. november 2012

Præsentationer fra temamøde i Aulum om foderproduktion på økologiske kvægbrug

Mandag den 3. december 2012 blev der afholdt temadag i Aulum om foderproduktion på økologiske kvægbrug. Her kan præsentationerne fra temadagen hentes.

Erfaringer med dyrkning af hestebønne, økonomi, dyrkningssikkerhed og fodring

Del 1 PP præsentation fra temadag om foderproduktion på økologisk kvægbrug. Aulum den 3. december 2012

Erfaringer med dyrkning af hestebønne, økonomi, dyrkningssikkerhed og fodring, del 2

PP præsentation, Aulum den 3. december 2012

Kalve og kvier på græs i økologiske kvægbesætninger

Det er vinter og tid til planlægning af afgræsningen, som er et krav til alle dyr på den økologiske kvægbedrift.

Økologiske Foderrationer - indhold sammenlignet med konventionelle rationer

PowerPoint præsentation fra Workshop "Nor-For-optimering i økologiske besætninger" den 25. september 2012

Krav til udegående økologiske dyr om vinteren

Får kan gå ude om vinteren uden læskur, hvis de er vænnet til det, har godt huld og adgang til frisk drikkevand hele tiden. Kravene til kvæg og heste er derimod strammet op, så dyrene i næsten alle tilfælde skal have læskur eller en bygning at gå ind i.

Korn- og bælgsædsprisernes udvikling i Tyskland, december 2012

Der har i december været ivrig handel med økologisk korn i Tyskland. Brødhvede- og speltpriserne er steget, og foderkorn er efterspurgt og forhandles til høje priser med undtagelse af havre og rug.

Fordobling af økologien - Workshop der baner vejen til målet

Samlede PP præsentationer fra workshop, den 25. januar 2012

Referat fra "Fordobling af økologien - workshop der baner vejen til målet"

Referat fra møde den 25. januar 2012 på Koldkærgård Konferencecenter

Møde i Forum for Økologisk Rådgivning

Dagsorden til møde den 20. december 2012

Dagsorden til møde i Forum for Økologisk Rådgivning, maj 12

Dagsorden til møde den 29. maj 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby

Høst økoviden på Agromek

Økologi-afdelingen hos Videncentret for Landbrug tilbyder foredrag og gratis rundvisninger med fokus på ukrudtsbekæmpelse og økologi på Agromek 2012. Og du kan få en snak med formanden for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer Uffe Bie på standen.

Invitation til workshop om tværfaglig sundhedsrådgivning

Invitation med dagsorden til workshop, torsdag den 27. september på Sabro Kro

Referat fra workshop om tværfaglig sundhedsrådgivning

Referat fra workshop den 27. september 2012 på Sabro Kro

Program for workshop om tværfaglig sundhedsrådgivning

Program for workshop den 27. september 2012 på Sabro Kro

Grafik over omlægning til økologisk svineproduktion i 2013

Eksempel på et omlægningsforløb for økologiske smågrise- eller slagtesvinebedrifter.

Program for udviklingsdag for økologikonsulenter

Program for udviklingsdag den 7. december 2012 på Kaløvig Center

Grafik over omlægning til økologisk planteproduktion

To eksempler på omlægningsforløb for økologiske planteproducenter ved forskellige omlægningstidspunkter.

Grafik over omlægning til økologisk kødkvægsproduktion

To modeller for omlægningsforløb for økologiske ammeko- eller kødkvægsproducenter.

Økologisk roeproduktion, hvad er status?

De sidste økologiske sukkerroer blev i Danmark leveret i kampagnen 2005, men der er jævnligt interesse for foderroer til kvægfoder. Denne artikel giver en status for området og henviser til relevante artikler.

Workshop om projekt- og forsøgsideer inden for økologisk planteproduktion

PowerPoint præsentation af Inger Bertelsen fra årsmøde for økologikonsulenter den 7. december 2012

Nyt fra markforsøgene

PowerPoint præsentation fra Forum for Økologisk Rådgivning den 20. december 2012 af Inger Bertelsen, VFL, Økologi

Regler for økologisk kvæghold

Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk kvæghold

Regler for økologisk svinehold

Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk svinehold

Regler for tilskud til økologisk landbrug

Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for tilskud til økologisk landbrug

Regler for økologisk fjerkræhold

Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk fjerkræhold

Invitation til forsøgstur, sommeren 2012

Invitation til Samarbejdsudvalget for økologiske markforsøg. Forsøgstur den 28. juni 2012.

Invitation til møde i Forum for økologisk rådgivning

Invitation til møde den 20. december 2012

Afsluttende rapport

Vær på vagt over for manganmangel i de fremspirede vårsædsmarker

Hvis du er i tvivl, om der kan opstå manganmangel i dine kornmarker, så hold godt øje med markerne fra fremspiring. Hvis der kan dokumenteres mangel, må økologer sprøjte med mangansulfat eller mangancarbonat.

Erfaringer med rug til afgræsning

Temadag, Aulum 3. december 2012

Få mest ud af din afgræsning

Temadag, Aulum 3. december 2012

Højere udbytte i afgræsningsmarken

Temadag, Aulum 3. december 2012

Hvordan opnår man højt udbytte i økologisk majs

Temadag, Aulum 3. december 2012

Staldfodring med frisk græs - fordele og ulemper

Temadag, Aulum 3. december 2012

Samhandel mellem ejendomme - hvad skal man tage højde for?

Temadag, Aulum 3. december 2012

Fodringsstrategi med minimum af indkøbt kraftfoder

PP præsentation fra temadag om foderproduktion på økologisk kvægbrug. Aulum, den 3. december 2012

Økologisk investeringsstøtte

Ansøgningsperioden er åben for investeringsstøtte til nye teknologier på økologiske bedrifter, og frist for ansøgninger er den 18. september.

Invitation til Workshop

Invitation med dagsorden til workshop, torsdag den 27. september på Sabro Kro

Slutrapport - demonstration af ny viden til øko. landbrug

LD slutrapport 2012