Projektansvarlig

Dansk økologisk protein til danske husdyr

13. Projektbeskrivelse

13.1 Projektets formål og baggrund

Projektets formål er at bane vejen for en dansk produktion af økologisk proteinfoder af høj kvalitet til de økologiske husdyr, fri for GMO, med god klimamæssig profil, 100% sporbart, med høj fosfortilgængelighed og proteinudnyttelse og høj fordøjelighed. Det vil medføre øget dyrevelfærd og lav miljøbelastning.

 

Projektet vil fremme økologisk vækst ved at øge indtjeningsmulighederne inden for dyrkning af bælgsæd, forarbejdning af proteinafgrøder samt salg af husdyrprodukter fra stald og mejeri. Mulighed for selvforsyning hos producenterne øges og sikrer dermed en foderforsyning, der er uafhængig af import og verdensmarkedspriser.

 

Fra 2012 skal foder til alle økologiske husdyr i Danmark være af økologisk oprindelse. I dag er fiskemel og soja hovedkilderne til proteinforsyningen af husdyr. Begge foderemner er problematiske.  Fiskemel repræsenterer en begrænset ressource, og  selv økologisk soja kan blive forurenet med GMO. Mejeriet Naturmælk og ægproducent Axel Månsson Øko ApS forventer, at det vil være umuligt at skaffe økologisk soja, der er 100 % GMO fri i løbet af få år. Det understreges også af forskningen. Derfor har de og den øvrige økologiske husdyrproduktion stort behov for at finde andre proteinkilder.

 

 

Endvidere stiger verdensmarkedspriserne på fiskemel og soja på grund af stor efterspørgsel fra Asien. Derved vil danskproduceret protein blive mere konkurrencedygtig i forhold til prisen på importerede produkter. Især er bælgplanter som lupin og hestebønner interessante. De kan dyrkes i Danmark, men arealerne er små, da dyrkningssikkerheden er lav.

 

Ved at inddrage et forarbejdningsled i kæden fra mark til stald vil der kunne opnås gevinst både i markproduktionen og i foderkvaliteten. Foderet får en bedre fordøjelighed og reduceret indhold af uønskede bitterstoffer. I marken forventes det, at der kan opnås større frihed i forhold til høsttidspunkt, samt at det bliver muligt at dyrke bælgsæd med et højere indhold af bitterstoffer. Erfaring fra praksis samt udenlandske kilder tyder på, at de normalt uønskede bitterstoffer i bælgplanter giver større modstandsdygtighed overfor skadevoldere og dermed større dyrkningssikkerhed.

 

 

Bælgplanter er selvforsynende med kvælstof, hvilket gør dem værdifulde i den økologiske produktion. Der er lagt op til en trinvis udfasning af konventionel husdyrgødning fra 2015 til 2021. Derfor vil et øget areal med bælgsæd være en stor støtte for den økologiske udvikling fremover. Da bælgsæd yderligere understøtter en øget dyrkning af økologisk korn, via en god forfrugtsværdi, vil det danne et fundament for regeringens vision om, at det økologiske areal skal være fordoblet i 2020.

 

Dyrkning af lupin og hestebønne til økologiske malkekøer

På grovfoderekskursionen 2012 den 14. juni er der fokus på hele processen fra dyrkning til fodring med hjemmeavlet protein.

Bedre foderværdi i bælgsæd

Ved optimering af foder til svin og fjerkræ er dansk dyrket bælgsæd i foder ikke altid førstevalg af proteinkilde.

Bælgsæd i grise og høns: Tre teknikker afprøves

De rette processer til behandling af bælgsæd skal sikre øget andel af bælgsæd i foderet i fremtiden til de enmavede dyr med bedre udnyttelse af protein og stivelse.

Smugkig på resultater fra de økologiske forsøg

Du kan finde foreløbige resultater fra de økologiske forsøg på LandbrugsInfo. De foreløbige forsøgsresultater må kun offentliggøres, såfremt det tydeligt fremgår at resultaterne er foreløbige.

Markforsøg i ØkoProtein

Dyrkningssikkerheden i lupin og hestebønne skal øges, hvis det dyrkede areal for alvor skal i vejret.

Hestebønner – en afgrøde med potentiale

Med de høje proteinpriser finder bælgsæd vej ind i markplanen hos økologiske landmænd. Arealet med hestebønner er i stigning, om end fra et lavt niveau.

Dyrkning af hestebønne og lupin

Efterspørgsel efter protein har øget interessen for dyrkning af bælgsæd. Hestebønne er den art, som er mest lovende som økologisk dyrket proteinkilde.

Oversigten 2012 - Økologisk dyrkning

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Præsentation: Dyrkning af hestebønne og lupin

Indlæg på Plantekongres 2013.

Hestebønne og lupin til malkekøer

annonce

Dyrkning af bælgsæd og blandsæd

PowerPoint præsentaion fra HighCrop workshop den 5. november 2012 af Inger Bertelsen og Kathrine Hauge Madsen

Nyt fra markforsøgene

PowerPoint præsentation fra Forum for Økologisk Rådgivning den 20. december 2012 af Inger Bertelsen, VFL, Økologi

ØkoProtein, FØL

Afsluttende rapport, FØL 2012

Afsluttende rapport