Projektansvarlig

Økonomidatabase med kvalitet og kontinuitet for god anvendelse

Videncentret ønsker at bidrage til at optimere udnyttelsen af de økonomiske data, der indsamles, og projektets hovedformål er derfor at kvalitetssikre og automatisere dataindsamlingen samt konsolidere, videreudvikle og lette tilgængeligheden til vores eksisterende database, så Videncentret for Landbrug også i fremtiden kan stille et kvalitetssikret, bredt dækkende og anvendeligt datagrundlag til rådighed for erhvervets interessenter.

Ved samling af alle årsrapporterne i en national database udgør databasen et unikt empirisk datagrundlag, som er særdeles velegnet til økonomiske analyser, statistik-, benchmarking-, forsknings- og undervisningsformål.

Indsamlingen af økonomi- og produktionsoplysninger fra en stor andel af danske landmænd nationalt fordelt sikrer endvidere repræsentation af den spredning, der erfaringsmæssigt findes i priser, udbytter, produktivitet og øvrige driftsledelsesmæssige faktorer, som er nødvendige for udarbejdelse af anvendelsesorienterede og fagligt funderede økonomiske analyser.

For at sikre størst mulig værdi af datagrundlaget i databasen, er det vigtigt, at data er valide, og at data-adgangen er hurtigt og effektivt samt at bearbejdningen af data i udtrækssituationen er pålidelig.

Anbefalede standardkolonner i Ø90 Benchmarking

Antallet af bedrifter i sammenligningsgrupperne i Benchmarking bliver størst ved ens brug af kolonner i den supplerende opgørelse/fordelingsbillederne.

Vejledende beholdnings- og besætningspriser for økologiske bedrifter

Notatet indeholder vejledende statuspriser på beholdninger og besætning for økologiske bedrifter.

Vejledende priser for intern omsætning 2011

Skal Årsrapporten eller de interne analyser være et godt datagrundlag for den driftsøkonomiske rådgivning er det vigtigt, at den interne omsætning mellem produktionsgrenene bliver opgjort.

Afstemning af intern omsætning af grovfoder

Til afstemning af grovfoder mellem udbytter i grovfodermarker, beholdninger og beregnet forbrug af foder til køer, kvier og slagtekalve er udarbejdet et regneark.

Opgørelse af dækningsbidrag på produktions- og driftsgrene

For korrekt opgørelse af dækningsbidrag samt mest mulig sammenlignelighed i diverse benchmarkingprodukter er det vigtigt, at beholdninger placeres ensartet.

Vejledning til fordelingsanalyser

Vejledningen giver forslag til fordeling af indtægter og omkostninger mellem aktiviteter og driftsgrene i det interne regnskab. Vær i år særligt opmærksom på strategifondsmidler udbetalt fra Arla.

Forslag til fordelinger

Har man ikke konkret information om fordelinger mellem produktions- eller driftsgrene i det interne regnskab, kan man anvende normtal til fordeling i den supplerende opgørelse/fordelingsanalyserne.

Benchmarking på 2011 årsrapporter

Onsdag den 1. februar åbnes for benchmarking på 2011 årsrapporter. Der er gjort en indsats for at forøge datakvaliteten til den nye sæson via fordelingskontroller i Ø90.

Kontroludfald i fordelingsanalyser

Fordelingskontroller er kontroller, som er oprettet til fordelingsanalyserne, som kan benyttes i Ø90 Benchmarking (A2632, A2651, A2662). Forklaring på udvalgte kontroller gives.

Status på brugen af Ø90 Benchmarking

Ø90 Benchmarking på 2011 årsrapporter har nu været i gang i næsten to måneder. Følgende anbefalinger og erfaringer er draget fra perioden – med særlig fokus på fordelingskontroller.

Fejl i beregning af Afkastningsgrad rettes i Ø90 Benchmarking

Fra fredag den 30. marts ændres beregningen af afkastningsgrad i Ø90 Benchmarking.

Ø90 Benchmarking opdateres 22. maj

Tirsdag den 22. maj opdateres Ø90 Benchmarking. Den anvendte enhed præsenteres i produktionsanalyserne og der påsættes nye supplerende oplysninger på udskriften for produktionsanalyser.

Tidsfrist vedrørende overførsel til Økonomidatabasen er udsat til 1. september

Der er pt. overført cirka 8.000 årsrapporter til økonomidatabasen, heraf 2.700 med driftsgrensanalyser. Det er muligt at overføre såvel 2011 kalenderårsregnskaber samt sommerregnskaber 2011/12 indtil ultimo november 2012.

Landbrugets driftsresultater 2011

I nedenstående tabeller vises resultaterne for landbrugets indtjening i 2011 ud fra årsrapporterne. Resultaterne er vejede så de er repræsentative for hele landbruget eller den sektor, de vedrører.

Fastsættelse og anvendelse af vejledende statuspriser ved værdifastsættelse i årsrapporter

Formålet med dette notat er at forklare hvordan de vejledende statusværdier fastsættes, hvornår det ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt giver mening at fravige de vejledende statusværdier.

Årsrapporter 2012 – Fremskaffelse af status- og supplerende oplysninger - 1

Nedenstående er en række regneark eller henvisninger til beregning af statusværdier samt supplerende oplysninger til årsrapporten 2012. Nogle værktøjer afventer de endelige værdier og vil være tilgængelige primo januar.

Vurdering af kapacitetsomkostninger

Kapacitetsomkostningsregnearket baseret på 2011 årsrapporter i Økonomidatabasen er nu opdateret til 2013 budgetsæson og 2012 regnskabssæson. Bemærk at der er kommet et nyt nøgletal, der viser, om man er med i bedste tredjedel.

Kapacitetsregneark opdateret - både konventionel og økologisk

Ø90 Benchmarking opdateres med nye kriterier og supplerende oplysninger

Ø90 Benchmarking bliver fredag morgen opdateret med nye kriterier og supplerende oplysninger, det kan medføre driftsforstyrrelser torsdag eftermiddag og fredag morgen. Fejl vedrørende nuller i egne tal er rettet.

Business Check – analyser af driftsgrensresultater

For at driftsgrene kan indgå i Business Check opgørelsen skal de have udarbejdet driftsgrensanalysen i Ø90 (A2662).

Ø90 Benchmarking på oktoberregnskaber

Benchmarking på Ø90 årsrapporter med status i efteråret kan tidligst laves ultimo januar. Det skal dog være med den opstilling, som er gældende for kalenderårsregnskaber 2012.

Anvendelse af driftsgrensanalyse og benchmarking i rådgivningen

Formålet med dette notat er at give inspiration til, hvordan landmand og rådgiver får det maksimale ud af Ø90-værktøjerne Driftsgrensanalyse og Benchmarking.

Ø90 Benchmarking opdateres den 12. og 13. december 2012

Ø90 Benchmarking opdateres den 12. og 13. december 2012. Der må derfor forventes ustabilitet ved brug af Benchmarking, og at Benchmarking i nogle perioder ikke er tilgængelig.

Økonomidatabase og bestilling af analyser

Det går planmæssigt med overførsel af regnskaber til økonomidatabasen. Men Danmarks statistik anmoder om at så snart regnskaber er færdige - og optræder på deres liste - vil blive overført til dem.

Indberetning til økonomidatabasen og brug af Ø90 Benchmarking

Overførsel af årsrapporter til Økonomidatabasen er lukket i perioden 16/11 2012 til 22/1 2013. Der kan benchmarkes på allerede overførte årsrapporter i Ø90 Benchmarking frem til den 12/12. Vær opmærksom på at indgive samtykker til Business Check.

Overførsel til økonomidatabase

På grund af igangsætningen af Ø90 den 16.11.2012 er sidste mulighed for overførsel/genoverførsel af 2011 årsrapporter fredag den 16.11.2012 kl. 13.00.

Vedrørende interne grovfoderpriser og statusværdier på grovfoder

Princip for fastsættelse af vejledende intern overførelsespris på grovfoder og statusværdi på grovfoder vil blive revurderet.

Princip for værdisætning af grovfoder

Videncentret for Landbrug anbefaler, at der fremover anvendes to principper for værdisætning af grovfoder.

Vejledende grovfoderpriser 2012-2013

Notat om vejledende grovfoderpriser.

Vejledende værdiansættelse af status i årsrapporter 2012

Udgangspunktet er, at aktiver værdiansættes til dagsværdi.

Vejledende priser for intern omsætning 2012 i årsrapporter

Skal Årsrapporten eller de interne analyser være et godt datagrundlag for den driftsøkonomiske rådgivning er det vigtigt, at den interne omsætning mellem driftsgrenene bliver opgjort.

Årsrapporter 2012 - Fremskaffelse af status- og supplerende oplysninger - 2

For at effektivisere dataindsamling og sikre den bedst mulige kvalitet i årsrapporter og i benchmarking, anbefaler vi, at en række hjælpeværktøjer anvendes i forbindelse med indhentning og beregning af oplysninger til årsrapporten.

Statuspriser og priser til intern omsætning – økologisk grovfoder

Den vejledende interne grovfoderpris på økologisk grovfoder anbefales til 1,40 kr. Denne pris anbefales anvendt som såvel ultimo status værdi som ved intern omsætning.

Vejledende statuspriser økologi til 2012 årsrapporter

Nedennævnte vejledende værdier kan anvendes i forbindelse med opgørelse af årsrapporter for 2012

Årsrapporter 2012 - Fremskaffelse af Status- og supplerende oplysninger - 3

Præcisering af periodisering af mælk. Værdi på vejledende pris for intern overførte sopolte ændret. Finanstilsynet og jordværdi

Oversigt over indhold i linjer i fordelingsanalyser

Der har været efterspørgsel efter en oversigt over, hvilke kontonumre, som blev samlet op til linjer i fordelingsanalyserne. Det har primært været linjerne til foder, som har voldt problemer.

Afsluttende rapport