Projektansvarlig

Økonomisk robust fodring

Projektets formål er at øge ressourceudnyttelsen og sundheden samt at forbedre økonomien i mælkeproduktionen via indsatser på fodereffektivitet, foderstyring lige efter kælvning, bedre opstart af køer i AMS, reduktion af udsætningsraten af 1. kalvs køer og optimering af goldperioden.

Arbejdspakke 1 ”Operativt analyseværktøj til at øge fodereffektiviteten” har til formål at udvikle et analyseværktøj, som sikrer, at rådgiveren og kvægbrugeren fokuserer på alle betydende forhold på bedriften, som kan påvirke fodereffektiviteten.

Arbejdspakke 2 ”Drøvtyggermålinger til foderstyring” skal afklare, om strategien for tildeling af kraftfoder på baggrund af kendskab til den individuelle drøvtygningstid med fordel for sundhed og produktion kan implementeres i besætninger, der benytter automatiske drøvtygningsmålere.

Arbejdspakke 3 ”Bedre opstart af køer i AMS” skal bidrage til nye og bedre managementrutiner, som kan sikre en god opstart af ny laktation hos malkekøer i besætninger med AMS.

Arbejdspakke 4 ”Succes med kælvekvier” skal forbedre kælvekviernes mulighed for at overleve 1. laktation og dermed klare sig som malkekøer i besætningerne.

Arbejdspakke 5 ”Goldperiodelængdens betydning for sundhed og ydelse” skal forbedre sundheden, reducere kalvedødeligheden og øge ydelsen i malkekvægsbesætninger gennem fastlæggelse af sammenhænge til goldperiodens- og kælvningsintervallets længde.

Goldperiodelængdens betydning for ydelse og sundhed

Dias fra fodringsdagen 2012 - v/Landskonsulent Ole Aaes og innovationskonsulent Anne Mette Kjeldsen

Goldperiodelængdens betydning for ydelse og sundhed

v/Landskonsulent Ole Aaes og innovationskonsulent Anne Mette Kjeldsen

Sammensætningen af malkekøernes foderration har betydning for gyllemængden

Foderrationens indhold af natrium, kalium og protein har betydning for mængden af gylle, en malkeko producerer. Er gyllebeholderen for lille, bør der ses kritisk på indholdet af disse mineraler samt protein i rationen.

Nyt værktøj viser vejen til høj energiudnyttelse hos malkekøer

FEM-værktøjet er et enkelt regneark, som hjælper rådgiver og mælkeproducent med at udpege indsatsområder, som forbedrer energiudnyttelsen i besætningen.

Vejledning til FEM værktøj

Bilag til KvægInfo 2327

60. Styr på opstart og arbejdsgange med AMS

Dorte Bossen

Sensor overvåger køernes sundhed ved at måle drøvtygningstid

En sensor på koens hals opfanger lydene af koens drøvtygning. Målingen af drøvtygningsaktiviteten kan bruges til at overvåge koens sundhed – og brunst.

Rapport: Succes med kælvekvier

Projekt 2090 - Fodring og yversundhed

Styring af kraftfoderoptrapning efter daglig drøvtygningsaktivitet

Analyse af data fra 18 besætninger gav anledning til at udvikle en metode for optrapning af kraftfoder på baggrund af daglig drøvtygningsaktivitet.

Fodereffektivitet hos malkekøer

Kursusoplæg hos LMO, Viborg og Følle, 22. og 23. Januar 2013

Afsluttende rapport

Drøvtygning kan sige noget om brunsten

Artikel fra LandbrugsAvisen 5. marts 2013

GUIDE: Bedre opstart af køer i AMS

Der er et stort uudnyttet produktions-potentiale i danske besætninger med automatisk malkning (AMS). Ydelsen ligger på niveau med besætninger, der malker traditionelt to gange dagligt, og kan øges via et bedre samspil mellem kvægbruger, køer og robotter.

Anbefalinger (1): Grundfodertildeling i besætninger med AMS

En undersøgelse af data fra danske besætninger med AMS har givet anledning til supplerende anbefalinger omkring tildelingen af grundfoder til køer i robotbesætninger. Baggrunden for anbefalingerne er her beskrevet.

Rapport 0: Datagrundlag

Med henblik på at belyse mulige årsager til lav startydelse hos køer i AMS er der, som led i projekt ”Bedre opstart af køer i AMS”, lavet en analyse af praksisdata.

Anbefalinger (2): Kraftfodertildeling i malkerobotten

En undersøgelse af data fra danske besætninger med AMS har givet anledning til supplerende anbefalinger omkring tildelingen af kraftfoder til køer i robotbesætninger. Baggrunden for anbefalingerne er her beskrevet.

Anbefalinger (3): Malkning i AMS

En undersøgelse af data fra danske besætninger med AMS har givet anledning til nye anbefalinger omkring tildelingen af kraftfoder til køer i AMS. Baggrunden for de nye anbefalinger er her beskrevet.

Spørgeskema

Dataanalyse vedrørende: mulige årsager til lav startydelse hos AMS-køer.

Høj startydelse i AMS kræver tre malkninger

Fire dage efter kælvning skal køer i AMS-besætninger vænnes til tre daglige malkninger hvis startydelsen i AMS-besætningerne skal op på niveau med eller højere end ydelsen i traditionelle besætninger Sæt derfor fokus på at hente køer først i laktationen.