Projektansvarlig

Sæt viden om natur og miljø i arbejde

Projektets formål er at samle viden og sætte den i arbejde ved at give kompetent rådgivning om de faglige og administrative spørgsmål i relation til landbrugets miljø- og gødningshåndtering samt enkeltbetalings-ordningen og krydsoverensstemmelse.

I projektet vil der blive arbejdet med at sikre en faglig optimal og prisbillig rådgivning på baggrund af nyeste viden til landmanden, således at han kan håndtere og udvikle bedriften under hensyntagen til de stadig mere indviklede sammenhænge og krav til miljø, natur- og arealforvaltning.

Projektet omfatter formidling og afklaring af faglige forhold i relation til miljø- og arealrelaterede krav og muligheder, som kommer i forbindelse med implementeringen af Vand og Naturplanerne samt Grøn Vækst, arealforvaltning, mark- og gødningsplanlægning, husdyrindberetning og enkeltbetalingsordningen.

Alle 1-årige miljøstøtteordninger er godkendt

Ordningen ”Pleje af EU-støtteberettigede græsarealer” træder i kraft den 19. april 2012, og der kan søges til pleje af alle støtteberettigede græsarealer under enkeltbetalingsordningen.

Fristen for ansøgning om enkeltbetaling udsættes til den 30. april 2012

På grund af ustabilitet, fejl og lange svartider i Tast-selv er fristen for ansøgning om enkeltbetaling udsat til den 30. april 2012.

Manglende fuldmagter i Tast selv-service

NaturErhvervstyrelsen udsender fredag den 2. marts 2012 postkort til 8.343 landmænd, som har fuldmagter liggende og ikke har godkendt dem.

Vigtige datoer i landbrugsordningerne

Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordninger m.v.

Græs- og naturarealer i Fællesskema 2012

Videncentret har, i samarbejde med lokale konsulenter, udarbejdet et skema, der forhåbentlig kan være med til at sikre et overblik over, hvordan, hvornår og hvor natur- og græsarealer skal angives i Fællesskema 2012.

Særlig miljøstøtte under artikel 68 – håndtering af gødningskrav

De to 1-årige ordninger Ekstensivt landbrug og Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer har forskellige krav til beregning af tilladte gødningsmængder og håndtering i Fællesskema 2012.

Miljøstøtte til græs i ansøgningsrunden 2012

Oversigt over 1-årige og 5-årige miljøordninger målrettet græsarealer, der kan søges i Fællesskema 2012.

Medarbejdersignatur til landmænd uden internetadgang

Der er en mulighed for, at man kan få udstedt en medarbejdersignatur, selvom man ikke en internetadgang. Bemærk at løsningen giver konsulenten adgang til at handle ubegrænset på landmandens vegne.

Fristen for indsendelse af Fællesskemaet for 2012 er udsat til den 8. maj

NaturErhvervstyrelsen har netop meddelt, at ansøgningsfristen for enkeltbetaling med mere er udsat til den 8. maj 2012.

Dispensation fra kravet om indtegning af arealer med juletræer og pyntegrønt i IMK

Dispensationen er kun relevant for landmænd med juletræer og pyntegrønt, der af forskellige årsager skal udfylde gødningsplanen i Fællesskema 2012. Normalt er det kun juletræer og pyntegrønt på landbrugsarealer, der skal indtegnes i IMK.

Hjælp til håndtering af skovtilsagn i Fællesskema 2012

Der er store udfordringer, når siderne om skov i Fællesskema 2012 skal udfyldes. Registrerede tilsagn kan være enten forkerte eller helt mangle, når de indlæses, og de skal derfor indtastes manuelt på side 6.b.

Din EU-arealstøtte kan være i fare, hvis din postkasse står forkert

Hvis din postkasse ikke er korrekt placeret efter Post Danmarks nye regler, så modtager du måske ikke vigtige breve afsendt fra NaturErhvervstyrelsen.

Anvend papiransøgning hvis du mangler NemID eller digital Medarbejdersignatur

NaturErhvervstyrelsen har meddelt, at såfremt Fællesskema 2012 og markkort indsendes på papir og efterfølgende indsendes elektronisk via Tast selv-service, så vil ansøgningen blive betragtet som rettidigt indsendt, hvis den er modtaget senest 8. maj 2012.

Det er nu muligt at indsende Fællesskemaet med reduceret skemakontrol

Denne mulighed er en nødløsning, som kun bør anvendes, hvis der opstår blokerende fejl, som ikke umiddelbart kan rettes!

Det er nu muligt at indsende Fællesskemaet med reduceret skemakontrol

Denne mulighed er en nødløsning, som kun bør anvendes, hvis der opstår blokerende fejl, som ikke umiddelbart kan rettes!

Ændringer til Fællesskemaet 2012

Indtil 4. juni 2012 kan marker opskrives, nedskrives, tilføjes og fjernes fra ansøgningen om Enkeltbetaling.

KO-tjekliste, fortrinsvis til brug på planteavlsbedrifter

Der er nu 121 KO-krav, som alle er med på tjeklisten. Det er muligt at vurdere 71 af disse krav som en mindre overtrædelse.

Den nye lov om randzoner er vedtaget

Loven, der giver offentligheden adgang til randzonerne er vedtaget. Muligheden for at dyrke flerårige energiafgrøder i randzonerne udgår.

Ændringer til gødskningsbekendtgørelsen

På baggrund af en fejl i baggrundsberegningerne har NaturErhvervstyrelsen udstedt en ændringsbekendtgørelse for planperioden 2011/12. Dette medfører 2-3 procent forøget N-norm for de almindelige landbrugsafgrøder.

Husk dokumentationskravet ved etablering af flerårige energiafgrøder

Hvis der er søgt miljøstøtte til etablering af flerårige energiafgrøder, er det vigtigt at indsende dokumentation for opfyldelse af mindstekravet for plantetal og plantearten til NaturErhvervstyrelsen senest 17. juli 2012.

Lavskovssager med sanktion bliver genoptaget

NaturErhvervstyrelsen har meddelt, at der som udgangspunkt ikke vil ske sanktion i sagerne med underkendelse af lavskov, hvis dette skyldes manglende stævning.

Tilstrækkelige udspredningsarealer? – Randzoneloven – frist for anmeldelse af nye arealer 1. august

Randzoneloven sættes i kraft den 1. september 2012. Den indebærer forbud mod gødskning i randzonen, hvilket kan medføre behov for erstatningsarealer.

Ny husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft 1. august 2012

Bekendtgørelsen erstatter den nugældende bekendtgørelse fra 2006 med 9 ændringsbekendtgørelser.

Tid at søge om tilskud til miljøteknologi

Ansøgning om tilskud til miljøteknologi er åbnet den 1. juli 2012 og slutter den 17. september 2012.

Randzonelovens 5 pct. regel om reduktion af bredden

Randzonelovens § 5 bestemmer, at hvis det samlede areal af randzoner udgør mere end 5 pct. af en bedrifts samlede areal, kan der søges om reduktion af bredden af randzonen fra 1. september 2012.

Sådan ændrer du kompensationskortet med randzoner

Ændring til kompensationskortet bør så vidt muligt indberettes via Tast Selv-service. Men, hvis man ikke har mulighed for det, så kan man indsende oplysninger om ændringer på papir.

Beregning af maksimalt 5 pct. randzoner

Hvis dit samlede areal med randzoner udgør mere end 5 pct. af bedriftens samlede areal, kan du søge om en reduceret randzonebredde.

Vigtige datoer i forbindelse med implementeringen af loven om randzoner

NaturErhverstyrelsen opdaterer løbende en oversigt over vigtige datoer i forbindelse med implementeringen af loven om randzoner.

Kompensation for randzonearealer

NaturErhvervstyrelsen har udsendt et nyhedsbrev om den kompensation, som landmænd kan søge for randzonearealer.

Reminder: Overskud af kvælstofkvote fra planperioden 2011/2012

Få et overblik over mulighederne for at anvende uforbrugt kvælstofkvote fra planperioden 2011/2012. BEMÆRK: Det er muligt at tilmelde konvertering til kvælstofkvote til planperioden 2012/2013 indtil 31. august 2013.

Udsættelse af svarfrist på krydskontrolbreve

Svarfristen på de såkaldte krydskontrolbreve er normalt 14 dage fra modtagelse af brevet. Men i de tilfælde, hvor der sendes en mail til en konsulent, regnes fristen fra modtagelse af mailen.

Indberetningsfristen for efterafgrøder er udskudt en uge

Fristen for indberetning af alternativer til efterafgrøder og opsparing af efterafgrøder i Tast selv-service er udskudt fra 31. august til 7. september 2012.

Randzoneloven træder i kraft den 1. september 2012

NaturErhvervstyrelsen har lagt en meddelelse på deres hjemmeside, hvoraf det fremgår, at randzoneloven træder i kraft den 1. september. Fristerne for at søge om 5 pct. dispensation og justeringer af kompensationskortet er dog udsat til den 1. november.

Vejledning om randzonelovens bestemmelser

NaturErhvervstyrelsen har udsendt en vejledning i forbindelse med, at "Lov om Randzoner" er trådt i kraft den 1. september 2012.

Randzoner og offentlig adgang

I forbindelse med udlægning af randzonerne pr. 1. september har NaturErhvervstyrelsen udarbejdet en hjemmeside, der informerer om reglerne for offentlig adgang til randzonerne.

Ny forlænget frist for indberetning af efterafgrøder til den 11. september 2012

Fristen for indberetning af alternativer til efterafgrøder og opsparing af efterafgrøder i Tast selv-service er udskudt fra den 7. september 2012.

Ansøgningsværktøjet til reduceret randzonebredde er først klar fra 17. september

NaturErhvervstyrelsen har meddelt, at ansøgning om randzonereduktion i Tast selv-service først er mulig fra den 17. september. Fristen for ansøgning udskydes samtidig til 15. november.

Marsk og marsklignende områder – tema om randzoner

NaturErhvervstyrelsen har lagt en nyhed på deres hjemmeside, der beskriver marsk og marsklignede områder.

Ansøgning om reduktion af randzonebredden

NaturErhvervstyrelsen har den 24. september 2012 åbnet for indsendelse af ansøgning om reduktion af randzonebredden via Tast selv-service. Fristen for ansøgning er den 15. november 2012.

Ansøgning om kompensation for randzoner

NaturErhvervstyrelsen oplyser, at de har gjort det nemt for landmænd at søge om kompensation for randzoner.

Ansøgning om reduktion af randzonebredden og tvivlsvandløb

Det er nu afklaret ved NaturErhvervstyrelsen, at der kan indsendes en ansøgning om reduktion af randzonebredden og samtidig anmodes om dispensation for fristen den 15. november, hvis landmanden ikke har fået svar fra kommunen omkring tvivlsvandløb.

Afklaring om rettelser til kompensationskortet

Forskydninger af randzone i forhold til kompensationskortet skal kun rettes, hvis der ikke er et tilstrækkeligt overlap.

Liste over enkeltbetalingsansøgninger, der er klar til udbetaling

NaturErhvervstyrelsen har nu offentliggjort en liste over årets enkeltbetalingsansøgninger. Det fremgår af listen om ansøgninger, om en ansøgning er klar til udbetaling.

Udsættelse af frister vedrørende randzoner

Fristen for ændringer til kompensationskortet er udsat fra 1. november til 15. november og fristen for indsendelse af ansøgning om reduktion af randzonebredden er udsat fra 15. november til 30. november.

Permanent græs og 15 års genopdyrkningsret

Arealer, der har ligget i græs i mere end 5 år, vil blive defineret som permanent græs efter reglerne i Enkeltbetalingsordningen – også selvom de er anmeldt til 15 års genopdyrkningsret.

Nye anmeldeordninger indføres med ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Nye anmeldeordninger for afprøvning af miljøeffektive teknologier, naturafgræsning, omlægning af svinehold til økologi og forskellige anlæg. Dertil ændringer og tilpas-ninger af eksisterende ordninger. Skærpelse i fht. nitrat grundvand i bilag 3 og 4.

Natura 2000 – erfaringer udveksles på tværs af EU

Europa-Kommissionen har taget initiativ til en proces, hvor medlemslandene skal øge samarbejdet om Natura 2000. Videncentret for Landbrug er inviteret med i processen. Læs her om erfaringerne fra en netop afholdt workshop.

Alternative virkemidlers rolle i vandplanerne

Siden 1980’erne er der gennemført en længere række af tiltag i vandmiljøplaner, regionale indsatser og lignende initiativer for at reducere de menneskelige påvirkninger af vandmiljøet herunder landbrugets påvirkninger.

Effekt af nye virkemidler

Med Natur- og Landbrugskommissionens delrapport om kvælstof er der lagt op til et paradigmeskifte i vandmiljøforvaltningen.

Nye initiativer igangsættes i Natura 2000-områderne

Videncentret deltog i december måned i andet seminar om forvaltning i Natura 2000-områderne. Seminaret var endnu et led i at øge samarbejdet på tværs af EU.

Artikel: "Luk drængrøften og undgå randzonen."

Artikel i Effektivt Landbrug den 4. august 2012.

Artikel: "Regler for jordbearbejdning før vårsæd."

Artikel i LandbrugsAvisen den 3. august 2012.

Spørgsmål til kommunerne om Natura 2000 handleplanerne

Formålet med spørgeundersøgelsen er at få information fra kommunerne om deres arbejde med handleplanerne og at opnå en så optimal implementering som muligt.

Reetablering af ålegræs – historien om ”hønen eller ægget”

Hvordan genskabes ålegræsbedene bedst? I Danmark har paradigmet i 30 år været at reducere især kvælstof til vandmiljøet – dette uden succes. Ny forskning peger på, at flaskehalsen i dag mange steder formentligt er fysisk stress og mangel på ålegræsfrø.

Bedre at plante ålegræs end at stramme reguleringen af kvælstof yderligere

Ålegræsset kommer mange steder ikke tilbage i fjordene ved at stramme på reglerne for brug af kvælstof. Faktisk forholder det sig modsat. Ved at så eller plante ålegræs vil man kunne skabe et levende kvælstoffilter, som renser vandet.

Skal du give høringssvar på handleplaner for vand og Natura 2000?

Kommunerne har lavet udkast til vandhandleplaner og handleplaner for Natura 2000-områder.

Ny kurs om vandmiljø

Rapport fra Natur- og Landbrugskommissionen anbefaler, at indsatsen for et bedre vandmiljø gøres mere målrettet, og at man inddrager andre virkemidler end blot at reducere kvælstofudledningen.

Faktahøring om vandplanerne

Videncentret var repræsenteret, da Folketinget i denne uge afholdt høring om vandplanerne. Høringen havde til formål at give politikerne mere detaljeret viden om planerne og var samtidig startskuddet til en fornyet debat om indsatsen på vandmiljøområdet.

Natur- og Landbrugskommissionens statusrapport

Natur- og Landbrugskommissionen har nu offentliggjort sin 500 siders statusrapport, der anbefaler, at man skifter fra generel til målrettet regulering af miljøpåvirkningen fra landbruget.

Nyt skema ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast selv-service

Siderne med gødningskvote og efterafgrøder fremgår ikke længere af Fællesskemaet, men er flyttet over i et nyt skema ”Gødningskvote og Efterafgrøder”.

Præsentation: Effekt af nye virkemidler

Indlæg på Plantekongres 2013.

L&F: Søg kompensation til randzoner under protest

Læs anbefalingerne fra Landbrug & Fødevarer i forhold til ansøgning om randzonekompensation.

Afsluttende rapport