Arter og sorter af korsblomstrede mellem- og efterafgrøder 2012

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
Facts om lovgivning, valg af efterafgrødeart og egenskaber hos sorter på det danske marked.

Indhold

Lovgivning vedrørende afgrødetyper

Reglerne for pligtige efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder, herunder mellemafgrøder, fremgår af ”Vejledning om gødskning og harmoniregler”. Planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012”, afsnit 5, side 46-56. Reglerne for pligtige mellem- og efterafgrøder er uændrede bortset fra en præcisering af, hvad der forstås ved en vellykket mellemafgrøde. Reglerne er nærmere beskrevet i Regelinfo nr. 108 på Landbrugsinfo.

Afgrødetyper, der kan medregnes som pligtige efterafgrøder er:

  • Udlæg af græs (rent græs uden kløver), korsblomstrede afgrøder og cikorie
  • Korn og græs sået før eller efter høst, dog senest 1. august
  • Korsblomstrede afgrøder sået før eller efter høst, dog senest 20. august
  • Frøgræs, der efter høst fortsætter som efterafgrøde

Mellemafgrøder er afgrøder, der etableres før dyrkning af vintersædsafgrøder og skal bestå af olieræddike, gul sennep eller frøgræs. Der skal udlægges 2 ha mellemafgrøder for at erstatte en 1 ha efterafgrøder.

Valg af efterafgrøder kan ske ud fra tabel 1 for efterafgrøder sået inden 20. august. For at korsblomstrede efterafgrøder kan tælle som pligtig efterafgrøde, skal den være etableret inden 20. august. Tilsvarende skal korn og græs være sået før 1. august.

Mellemafgrøder skal etableres efter normale driftsmæssige principper senest den 20. juli, og må tidligst nedmuldes eller nedvisnes den 20. september.

Tabel 1. Valg af efterafgrøde ved såning før 20. august.

Sædskifte Efterafgrøde 1. års og flerårs eftervirkning,
kg N pr. ha1)
  Sandjord Lerjord
Hyppig rapsdyrkning eller kartoffeldyrkning 10-12 kg olieræddike
(Olieræddike opformerer
kålbrok mindre end gul sennep).

1. års
Flerårs

10-25
15-30
0-25
15-30
Ingen raps i sædskiftet og uden hyppig roedyrkning 4-5 kg vinterraps 7-8 kg gul sennep 10-12 kg olieræddike 1. års
Flerårs
10-25
15-30
0-25
15-30
Hyppig roedyrkning 7-8 kg gul sennep (nematoderesistente) sorter:
Se tabel 2
1. års
Flerårs
10-25
15-30
0-25
15-30
11-12 kg olieræddike (nematoderesistente) sorter:
Se tabel 2

1) Flerårs eftervirkning er den samlede eftervirkning, der kommer i afgrøderne i 5 år efter ompløjning.

I sædskifter med kartofler kan olieræddike anvendes som efterafgrøde, mens sennep ikke anbefales pga. risikoen for øget angreb af rodfiltsvamp. Ingen af olieræddikesorterne er resistente mod alle fritlevende nematoder, og derfor skelnes der ikke mellem olieræddikesorterne.

Til top

Modtagelighed for kålbrok

Korsblomstrede efterafgrøder kan opformere kålbrok. Der er gennemført en tysk undersøgelse af sennep og olieræddikes modtagelighed for kålbrok. Resultaterne viser, at olieræddike er væsentligt mindre følsom over for kålbrok end sennep. Undersøgelsen viser også, at der er forskelle mellem sorterne. I en anden tysk undersøgelse fra Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft er modtageligheden for kålbrok hos sorter af gul sennep, olieræddike, vinterraps, vinterrybs og honningurt undersøgt. Modtageligheden for kålbrok i nogle sorter af olieræddike er undersøgt i væksthus i Holland. I undersøgelsen blev de afprøvede sorter af olieræddike ikke eller kun lidt angrebet af kålbrok.

Læs mere om forskellige efterafgrøder i pjecen Efterafgrøder – Hvilke skal jeg vælge?

Læs mere om den praktiske håndtering af efterafgrøder i dyrkningsvejledningen ” Efterafgrøder” og om mellemafgrøder i dykningsvejledningen ”Mellemafgrøder” (kræver abonnement – husk at logge ind).

Til top

Udsædsmængde og priser

Udsædsmængde (kg pr. ha) = Ønsket plantetal (pr. m2) x TKV (g/1000 frø)/fremspiringspct.

Plantetal:  
Såning før høst: 50-70 planter pr. m2
Såning efter høst: 70-100 planter pr. m2
   
Pct. fremspiring:  
Såning før høst: 35
Såning efter høst: 70
   
Priser: (afhænger af mængder, individuelle aftaler mm.)
Olieræddike: 15-35 kr./kg afhængig af sort
Gul sennep: Ca. 15 kr./kg

 
Til top

Sorter af korsblomstrede mellem- og efterafgrøder på markedet i 2012 og deres egenskaber

I tabel 2 er vist arter og sorter af korsblomstrede mellem- og efterafgrøder, som er tilgængelige i betydelig mængde på det danske marked i 2012. I tabellen er også vist vigtige egenskaber ved de enkelte sorter. Oplysningerne i tabellen stammer fra den tyske sortsoversigt og fra forædlerne af de enkelte sorter.

I 2010 og 2011 er der i samarbejde med lokale foreninger og de berørte firmaer gennemført afprøvning af forskellige sorter af olieræddike, gul sennep og vinterraps. Der er udarbejdet en rapport ”Forsøg med arter og sorter af korsblomstrede mellem- og efterafgrøder 2011”, hvor resultaterne er beskrevet i deres helhed.

Tabel 2. Sorter af korsblomstrede mellem- og efterafgrøder på det danske marked i 2012. Sorternes egenskaber er angivet ved en karakter fra 1 til 9. Karaktererne placerer sorterne i forhold til hinanden inden for den enkelte art. Oplysningerne stammer fra den tyske sortsoversigt og fra forædlerne af de enkelte sorter. 

 

Art Sort Resistens 
mod roecyste-
nematoder 1)
Vækst 2) Tendens
til bloms-tring 2)
Tendens til at gå i leje 2) Typisk frøvægt, TKV (g/1000 frø) 3)

Udsæd,
kg pr. ha

Forhandler
Olieræddike Akiro Nej 7 6 4 - - Dlg
Olieræddike Apoll Nej 6 6 5 10,5-11,5 10-12 Nordic Seed, DLAGroup
Olieræddike Arena Ja -
kategori 2
7 9 6 11-12 - LINDS, DLF
Nordic Seed, DLAGroup
Olieræddike Arena Pilleret Ja -
kategori 2
7 9 6 18-20 - DLF
Olieræddike Brutus Nej 6 4 2 12-14 - Hunsballe
Olieræddike Cassius Ja -
kategori 2
6 3 3 10,5-11,5 10-12 Dlg
Nordic Seed, DLAGroup
Olieræddike Comet Ja -
kategori 1
5 4 3 - - Dlg
DLF
Olieræddike Corporal Ja -
kategori 1
5 4 3 14-16 25-29/
15-18
Dlg
Olieræddike Dacapo Ja -
kategori 2
6 4 2 - - Dlg
Olieræddike Defender Ja -
kategori 2
5 3 2 13-14 10-12 DLF
Olieræddike Ikarus coated Nej 6 6 4 20-21 14-16 Nordic Seed, DLAGroup
Olieræddike Litinia Nej - - - 11-12   DLF
Olieræddike Lunetta Nej 6 5 3 8-10 14-16/
10-12
Dlg
Olieræddike Lunetta coated Nej 6 5 3 20-21 16-24 Dlg
Olieræddike Maximus Ja -
kategori 1
5 3 2 10,5-11,5 10-12 Dlg
Nordic Seed, DLAGroup
Olieræddike Radical Ja -
kategori 2
5 3 2 13-15 - DLF
Olieræddike Reset Ja -
kategori 1
4 3 2 11-12 - Hunsballe
Olieræddike Rimbo Ja -
kategori 2
5 4 3 13-15 - LINDS
Olieræddike Rutina Nej 6 6 4 10,5-12 10-12 DLF
Nordic Seed, DLAGroup
Olieræddike Siletina Nej 7 6 4 11-13 10-12 Nordic Seed, DLAGroup
Olieræddike Xcellent Ja -
kategori 2
6 3 2 18 Hunsballe
Gul sennep Accent Ja -
kategori 1
6 4 3 6-8 10-12/
8-10
Dlg
Gul sennep Achilles Ja -
kategori 1
6 4 2 7-8 - DLF
Gul sennep Braco Ja -
kategori 2
8 7 7 7-8 - DLF
Gul sennep Cover Nej 6 4 2 6-8 10-12/
8-10
Dlg
Gul sennep Litember Nej 7 5 3 - - Hunsballe
Gul sennep Luna Ja -
kategori 2
5 4 4 6-8 10-12 Dlg
Gul sennep Medicus Ja -
kategori 2
6 4 3 5,5-6,5 8-10 Nordic Seed, DLAGroup
Gul sennep Nitron Nej - - - 6-8 - Dlg
Gul sennep Passion Ja -
kategori 2
6 4 2 - - Hunsballe
Gul sennep Sirtaki Ja -
kategori 2
6 3 4 - - Hunsballe
Gul sennep Valiant Nej 8 7 7 7-8 - DLF
Mark/
foderradise
Struk-turator Nej - 2 - 18 10-12 Dlg
Nordic Seed, DLAGroup
Foderraps Licapo - - - - - - Dlg

1) Kategori 1 har mere end 90 pct reduktion af roecystenematoder. Kategori 2 har 70-90 pct. reduktion af roecystenematoder
2) Karakter fra 1 til 9, hvor 9 er mest udpræget
3) TKV bør være mindst 15 for at kunne sprede på 24 m spredeafstand.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

Til top